چه مقدار از روند فعالیت سایت و گروه الو روانشناس رضایت دارید؟
(25%) 1
زیاد
(25%) 1
متوسط
(50%) 2
کم

تعداد شرکت کنندگان : 4