درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روان شناسی...عشق

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 5 بهمن 1390

عشق خود را نثار کسانی کنید که با شما در تعارض و تخاصمند

 عشق ورزیدن به کسانی که شیرین و نازنین و دوست داشتنی اند کار آسانی است

 برای اینکه عمق عشق را در قلب خود تجربه کنید

ببینید که چقدر آنان را که تحملشان برایتان دشوار است،

 دوست دارید.

وین دایر