درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 بهمن 1390

آدم بزرگها دیگه فرصت شناختن هیچ چیزی رو ندارند.

 همه چیزها رو ساخته و آماده می خرند.

ولی چون كسی نیست كه دوست بفروشه،

 آدمها دیگه دوستی ندارند

آنتوان دو سنت اگزوپری