درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روان شناسی...بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را!

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 9 اسفند 1390

هر انسانی برای از بین بردن موانع زندگی خود و برای رسیدن به متعالی ترین سطح زندگی از حمایت الهی برخوردار است.تمام انچه از خدای خود طلب می كنید چه كوچك چه بزرگ دریافت خواهید كرد.

ما كار كردیم كه فقط بیاموزیم هر چه از زندگی طلب كرده بودیم زندگی با میل به ما پرداخته است.

"برای هر مشكلی راه حلی معنوی وجود دارد:دكتر وین دایر"