درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روان شناسی...ستونهای ایران...

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 15 اسفند 1390
 فارس نژاد پرست نیست(مگه کوروش نژاد پرست بود؟)
رشتی بی غیرت نیست(مگر میرزا کوچک خوان بی غیرت بود؟)
مازندرانی کله ماهی خور نیست(مگر نیما کله ماهی خور بود؟)
لر هالو نیست(مگه لطف علی خان هالو بود؟)
ترک زبان عر عر نمی کنه(مگه شهریار عر عر می کرد؟)
قزوینی همجنس باز نیست(مگر علامه دهخدا همجنس باز بود؟)
خراسانی بادیه نشین و بدوی نیست(مگر دکترشریعتی بادیه نشین بود؟)
 بلکه
 اینان ستونهای ایرانند‎