درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : شنبه 09 ارديبهشت 1391

  http://www.hamkaran.biz/images/sharyaty.jpg

خدایا : عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار.

خدایا : به من قدرت تحمل عقیده مخالف ارزانی کن.

خدایا : جهل آمیخته با خودخواهی و حسد ؛ مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد .

خدایا : به من تقوای ستیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم.

خدایا : مرا از چهار زندان بزرگ انسان ؛ طبیعت ؛ تاریخ ؛ جامعه و خویشتن رها کن . تا آنچنانکه تو ای آفریدگار من مرا آفریده ای ؛ خود آفریدگار خود باشم ؛ نه که همچون حیوان خود را با محیط ؛ که محیط را با خود تطبیق دهم .

خدایا : بر اراده ؛ دانش ؛ عصیان ؛ بی نیازی ؛ حیرت ؛ لطافت روح ؛ شهامت و تنهاییم بیفزای .

خدایا : این کلام مقدسی را که به (( روسو )) الهام کرده ای ؛ هرگز از یاد من مبر که : من ؛ دشمن تو و عقاید تو هستم ؛ اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنم .

خدایا : به من توفیق تلاش در شکست ؛ صبر در نومیدی ؛ رفتن بی همراه ؛ جهاد بی سلاح ؛ کار بی پاداش ؛ فداکاری در سکوت ؛ دین بی دنیا ؛ مذهب بی عوام ؛ عظمت بی نام ؛ خدمت بی نان ؛ ایمان بی ریا ؛ خوبی بی نمود ؛ گستاخی بی خامی ؛ مناعت بی غرور ؛ عشق بی هوس ؛ تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن.