درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مطالب روانشناسی عمومی...آب روان باش و زمزمه کن

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 28 خرداد 1391

توازآب بهتری، ازسیب بهتری، توازابر بهتری، توبه سپیده دم خواهی رسید. روان باش که پرندگان چنین اند  وگیاهان چنین اند.

درزمانه ما نگاه کردن نیاموخته اند و درخت جز آرایش خانه نیست، درچشم ها شاخه نیست، در رگ ها آسمان نیست…

دراین زمانه درخت ها ازمردمان خرم ترند، کوه ها از آرزوها بلندترند، نی ها ازاندیشه ها راست ترند، برف ها ازدل ها سپیدترند.

رنجه مشو…

روزی خواهد رسید که توبه کاج ها سلام کنی  و مردمان  مهربان ترازدرختان شوند و سارهابرخوان مابنشینند.

لبریز شو تا سرشاریت به هر سو رو کند.

سرمشق خودت باش، با چشمان خودت ببین، با یافته های خودت بزی ، در خود فرو شو تا به دیگران نزدیک شوی .

در دره تنهایی تو آب روان باش و زمزمه کن،

من خواهم شنید…