درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 23 مهر 1391

منشور اخلاقی روان‌شناسان و مشاوران 

اینجانب در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانیت قرآن پیمان می‌بندم که:

ـ همواره در ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره، مقید به موازین اخلاقی و متعهد به رعایت ارزش‌های الهی بوده و پایبند نظامنامه اخلاقی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران باشم.

ـ در تکریم شخصیت فردی و خانوادگی مراجعان با کلام و رفتار از هیچ کوششی فروگذار نباشم.

ـ برای مراجعان خود همواره محیطی امن در بستر موازین اخلاقی و شرعی فراهم نموده و از پدیدآیی احساس ناامنی در مراجعان خود پیش‌گیری نمایم.

ـ همواره محرم راز مراجعان بوده‌، دانسته‌ها و اطلاعات لازمی که در فرایند ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره از مراجعان خود دریافت می‌دارم به مثابه امانتهایی الهی تلقی نموده و هرگز در محافل خصوصی و مجامع عمومی افشا ننمایم و جز در موارد استثنایی نظیر الزامات قانونی و شهادت‌های دادگاهی و ضرورت‌های مداخلات سریع درمانی، هیچگونه از اطلاعات دریافتی را در اختیار کسی قرار ندهم.

ـ در فعاليتهاي تخصصي و حرفهاي خود با مراجعان ثابت قدم بوده ، هرگز براساس سلايق شخصي و كششهاي نفساني با مراجعان تعامل ننمايم و خارج از قلمرو تخصصي و حرفهاي با ايشان ارتباط برقرار ننمايم و از بهكار بردن روشها، تكنيكها و توصيههايي كه با موازين شرعي و نظام ارزشي در تعارض مي‌باشد اجتناب نمايم.

ـ در امور خاصي كه خارج از حوزه تخصصيام ميباشد وارد نشده و عنداللزوم مراجع يا مراجعانم را به متخصصان ذيصلاح ارجاع دهم.

ـ افزون بر تعرفههاي مصوب سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور از مراجعان خود مطالبهاي نداشته باشم.

ـ متعهد ميشوم حداقل دو ماه قبل از انقضاي تاريخ اعتبار پروانه تخصصي خود نسبت به تمديد آن اقدام نمايم.

امضا/تاريخ