درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
روانشناسي باليني...رابطه بيماران روان آزرده و روان پريش با روان پزشك !
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 23 تير 1392
يك روان آزرده neurotic كسي است كه قلعه هايي را در فضا مي سازد .
يك روان پريش psychotic كسي است كه در چنين قلعه هايي زندگي مي كند .
و يك روان پزشك كسي است كه اجاره آن ها را جمع مي كند !! (آنوننظر شما ؟