درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
نگاه هايي كه زاويه دارد  چشم چرانى يك اختلال رفتارى عادتى است كه بتدريج در افراد شكل مى گيرد
  • تاریخ ارسال : جمعه 25 مهر 1393

مرحوما بوالقاسم حالت، طنزنويس معاصر در وصيتنامهبا كلمات موزون قالب گرفته اش هر يك از اعضا و جوارحخود را پس از مرگ به تناسب كاربرد و كارايي به مرتبطانشمي بخشد و شگفتا كه چشم چرانان و هرزه نگاهان راا ينچنينريشخند مي كند و كنايه مي زند:به كه هر عضو مرا از پس مرگم به كسي كه بدان عضوبود حاجت بسيار دهيداين دو چشمان قوي را به فلانچشم چران كه دگر خوبدو چشمش نكند كار دهيدجامعه ما اين روزها با يك ناهنجاري مواجها ست، گرفتاريك ضداخلاقاست، با يك معضل دست و پنجه نرم مي كندو دست به گريبانا ست با يك بيماري؛ بيماري مزمني كهبرآمدها ز يك عادت نكوهيده درمان نشدها ست. سرها،گرد نها، صورت ها و چشم هايي كه زاويه و جهت دارند،به سوي جنس مخالف و نگاه هايي عميق و ژرف كه ثابتمي مانند به روي ديگران به قصدل ذت و حظ. به زبان ساد هتر،دوختن نگاه آلوده به نواميسمردم براي كامجويي بصري.گاه عيار و ميزانا ين چشم چراني ها و نظربازي ها چنان بالام يرود كه فغانا عتراض مردم را هم بلند مي كند. حتماديده ايد مرداني را كه در مترو، ا توبوس و حتي كوچه و خيابانبا معترضاني روبه رو مي شوند كه شاكي اند از نگاه هايناپاكشان و مطرح كننده يك پرسش تاريخي: مگر خودت
خواهر و مادر نداري؟تعارف را كنار بگذاريد
متاسفانه در كشور ما ناهنجاري هايا خلاق ي كه به خطقرمزا جتماعن زديكا ست درل فافه ايا ز تعار فها و ملاحظاتپنهان مي شود و حتي گاهي به طور كامل ناديده انگاشتهشده و به جاي واكاوي دقيق وا رائه راهكارهاي علمي و
مستند، راه سكوت مصلحت گرايانه و حتيا نكار محجوبانهدر پيش گرفته مي شود. معضلي كه در فرهنگ عاميانه به
مرسوما ست هم از اينا صل بري نبوده و « چشم چراني »نيست. اين ضداخلاق اجتماعي آن قدر مذموم و نامقبول
در ميان عامه مردما ست كها كثرا ترجيح م يدهند حتيدرباره اش كمتر سخن به زبان آورند وا ز بيخ و بن ناديده
بگيرند. ناديده انگاشتن آن البته به معناي فقدانش در جامعهنيست كه قضا را ببين، فراوان است شوربختانه و پرشمار
مردماني از نوجوانان و جوانان گرفته تا ميانسالان و حتيپيرمردان به آن مبتلا.آماريا ز ميزان نفوذ ضداخلاق چش مچراني در ميانا قشارمختلف جامعه خودمان در دست نيستا ما يك مطالعه درانگلستان نشان داده مردها ب هطور ميانگين روزانه 43 دقيقه از وقت خود را صرف خيره شدن به جنس مخالف م يكنند كهاين ميزان برابر با 259 ساعت يا تقريبا 11 روز در سالا ست.جمع اين زمان در فاصله بين هجده تا پنجاه سالگي يك مردم يشودب يشا ز 11 ماه و 11 روز يعني يك مردا نگليسي در
اين فاصله، نزديك يك سالا ز عمرش را صرف كاري كردهاست. « چش مچراني » كه در فرهنگ ما اسمش
مذموم از همه منظراز منظر دينا سلام، نگاه كردن مرد به زن نامحرم چه باقصدل ذت و چه بدون آن حراما ست و نگاه كردن به صورتو دس تها،ا گر با قصدل ذت باشد، حراما ست، بلكها حتياطواجب آن است كه بدون قصد لذت هم نگاه نكنند و نيز نگاه
كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است.خداوند در آيه 30 سوره نور مي فرمايد: به مؤمنان بگو
چشمان خود را فرو بندند و دامن خود را حفظ كنند. اين برايآنها پاكيزه تر است و خدا به آنچه م يكنند، آگاه است.
در حديثيا ز پيامبرا كرم (ص) نيز آمدها ست: درباره رابطهنامشروع براي هر عضويا ز آدمي سهميا ز زناا ست؛ زناي
چشم، نگاه كردن، زناي زبان، سخن گفتن و زناي گو شها،
شنيدن حرام است.
استاد شهيد مرتضي مطهري درباره چشم چرانيمي گويد: فلسفه چشم چراني جز اين نيست كه فرد با
تمركز نگاه، تخيلاتش را به خدمت مي گيرد و در دنيايخيالات به هوسراني مي پردازد. بنابراين آنچه نگاه رالذت آفرين م يكند، تخيلاتي است كه فرد به وسيله نگاهدر درون خود م يپرورد.يك اختلال رفتار عادتييك روان شناس، چشم چراني را يكا ختلال رفتار عادتيمي داند كه بر اثر استمرار و بتدريج در انسان ها و بخصوص
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :