درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
انواع شخصي تهاي پولي  اگر نمي توانيد در برابر خرج كردن مقاومت كنيد؛ شما به ولخرجي معتاد هستيد
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 27 مهر 1393
انواع شخصي تهاي پولي
اگر نمي توانيد در برابر خرج كردن مقاومت كنيد؛ شما به ولخرجي معتاد هستيد
موضوع پول در زندگي افراد معمولا از اهميت خاصي
برخوردارا ست. برخيا زا فراد دائم نگران كسب درآمد هستند،
اما ديگران با خونسردي به اين مساله مي نگرند. از اين رو
م يتوان افراد را از لحاظ مالي در پنج نوع كلي قرار داد:
نوع اول: نگران
اگر هر روز نسبت به كسب درآمد نگران هستيد و مدام
بها ين فكر م يكنيد چگونها ز مشكلات مالي تان بكاهيد و
حتي در بهترين زمان روزتان نيزل حظ هايا ز ياد پول غافل
نم يشويد،ب نابراين شماا زن ظرا مور مالي شخصين گران
هستيد. افراد نگران در خرج كردن پول بسيار مقتصد و دقيق
هستند و به دليلا ين كه در كسب درآمد پشتكار دارند جلوي
خطاهاي مالي شان را بخوبي م يگيرند.ا ما جنبه منفيا ين
ويژگي ا ينا ست كه نگراني موجبا فزايش هورمونا سترس
شده وا ز توانايي سيستما يمني بدن مي كاهد و سلامت و
خواب فرد را به خطر مي اندازد. بايد هرچه سري عتر دستا ز
نگراني برداريد تا با اين نوع رفتار خود را بيمار نكنيد كه در آن
صورت حتما گرفتارا وضاع بد مالي خواهيد شد. برايا ين كه
بتوانيد اين نوع نگراني را از خود دور كنيد بايد به جاي اين كه
بهب يپولي و گرفتاري مالي فكر كنيدب هل حظه حال توجه كرده
وا ز زندگ يتانل ذت ببريد.ا ما در عين حال به محض يافتن
فرصتى براي پول درآوردن، آن را ا ز دست نداده و تلاش لازم
را انجام بدهيد.
نوع دوم: طفر هرو
آيا در تصمي مگير يهاي مالي تان مدام طفره مي رويد يا
صورتحسا بهايتان بدون پرداخت روي هم تلنبار م يشود
و اين كه در خصوص برنامه ريز يهاي مالي دچار مشكل
مي شويد؟ا گرا ين طورا ستب ايد گفت شما درخصوص مسائل
مالي طفر هرو هستيد.ا ينا فراد هرگز ذره ايب ه دل خودن گراني
راه نم يدهند و با خود مي انديشند هرچه پيش آيد، خوش آيد.
جنبه خوب اين تفكر اين است كه هرگز دچار اضطراب و
عوارض ناشيا ز آن نم يشوند، ا ما
انجام ندادن تعهدات مالي سرانجام
براي فرد دردسرساز م يشود.
مسئوليت هاي مالي تان را
بپذيريد تا آرام شتان واقعي
باشد.


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :