درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تغيير گرايش هاي روان شناسي و مشاوره در آزمون ارشد 94

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تغيير گرايش هاي روان شناسي و مشاوره در آزمون ارشد 94
  • تاریخ ارسال : جمعه 23 آبان 1393
براي اولين در آزمون ارشد دانشگاه هاي سراسري مجموعه روان شناسي به دو بخش مجزاي مجموعه روان شناسي يك و مجموعه روان شناسي 2 و با تقسيم گرديده است .
پيش از اين رشته مشاوره در مجموعه علوم تربيتي 2 گنجانده شده بود كه با تقسيم بندي جديد در مجموعه روان شناسي 2 قرار گرفته است

.