درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
بخش مشاوره كودك...تربیت کردن گاهی مانع تربیت شدن است (برداشتی از کتاب فیه ما فیه)
  • تاریخ ارسال : جمعه 07 آذر 1393
تربیت کردن گاهی مانع تربیت شدن است (برداشتی از کتاب فیه ما فیه)

آدمی همیشه عاشق آن چیزی است که ندیده است. شاید این جمله شگفت انگیز و تا حدی متناقض بنظر برسد که چگونه ممکن است ((تربیت کردن مانع تربیت شدن شود؟)) آیا این دو مفهوم یکی نیستند؟
سخن بر سر آن است که آدمی را اگر به آنچه ناخودآگاه در پی آن است اجبار نمایند از آن دور می شود، زیرا انسان همیشه بدنبال آن چیزی است که دست نیافتنی است و چون بدان دست یابد عشق به آن را از دست می دهد.

اگر تربیت مربی توام با عشق و رغبت و آمادگی روانی و عاطفی نباشد، بهترین پیام ها و رساترین حقایق با مقاومت و اکراه همراه می گردد .

تربیت عبارتست از فراهم آوردن زمینه های مساعد که متربی به اختیار و رغبت خود در شکوفائی استعدادها و نهفته های فطرت خویش مشارکت کند. اگر مربی از بیرون و بدون فراهم آوردن زمینه و تشنه کردن متربی اقدام به تربیت نماید نه تنها سودی حاصل نمی آید بلکه خود مانع ((خودانگیختگی)) می باشد. و از تربیت اصیل او جلوگیری به عمل می آید.

اگر تربیت متربی توام با عشق و رغبت و آمادگی روانی و عاطفی نباشد، بهترین پیام ها و رساترین حقایق با مقاومت و اکراه همراه می گردد. از کلام سقراط مدد جوئیم که هدف از تربیت را عشق به حقیقت تلقی کرده است.یعنی وقتی متربی بطور مستقیم از جانب مربی محتوای تربیت را می گیرد بدون اینکه عشق به آن محتوا را درطبیعت و درون خویش احساس کند به عنوان حجاب و مانع تربیت عمل خواهد کرد. تربیت اگر با عشق همراه نباشد یک نوع تربیت مکانیکی، موقت و دیکته ای خواهد بود