درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

بخش مشاوره كودك...شب ادراری

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
بخش مشاوره كودك...شب ادراری
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 18 آذر 1393
گر فرزند از خیس کردن بسترش ناراحت است باید او را مطمئن ساخت که اشکالی ندارد و محبت شما تغییری نخواهد کرد . مواظبت بیش از حد ، ترس او را بیشتر می کند .به نکات زیر دراینباره توجه فرمایید:
چه وقت و به چه علت طفل بستر خود را خیس میکند :

1 . علل پزشکی

2 . تولد نوزاد دیگر

3 . اضطراب و کنجکاوی در مورد مسایل جنسی

4 . شکست تحصیلی

5 . کشمکش های خانوادگی و جدایی و طلاق

6 . نه گفتنهای مکرر به طفل

ن ها باعث احساس عدم امنیت طفل می شود . او را نترسانید و خجل نسازید . به او امتیازات بهبود را نشان دهید . کمی آزادی و بی ملاحظه بودن و شکست تحصیلی حق هر طفلی است .