درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

2 خوراكي براي تقويت حافظه

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 20 بهمن 1393
مطالعات محققان تگزاس آمريكا نشان م يدهد مصرف
خوراك يهايي مانند انگور و بادام زميني با داشتن تاثيرات
مثبت و مفيد بر سيستم مغزي و عصبي مي توانند به احياي
حافظه پرداخته و قدرت تمركز را نيز افزايش دهند.
مطالعات اخير محققان تگزاس آمريكا نشان م يدهد
كه مصرف خوراكي هايي مانندا نگور و بادام زميني و برخي
از تو تها م يتوانند تاثير مثبتي بر عملكرد سلول هاي
مغزي و عصبي داشته و بيماري هاي مرتبط با حافظه را
به تاخير بيندازند.
انگور حاوي رسوراتول بوده و مي تواند قدرت تمركز و
همين طور توانايي مغز را تقويت كرده و به مبارزه باا ثرات
كاهش حافظه بپردازد.
بادام زمينين يز دارايب يشترين مقدار پروتئين در ميان
ديگر مغزها بوده و مي تواند منبع غني و مناسبي براي جبران
كمبود پروتئين باشد. بادام زميني حاوي سلنيوم بوده كه
باعث افزايش فعاليت آنتي اكسيدا نها شده و م يتواند مغز
را در برابر بيمار يهايي كه با كاهش قدرت تمركز و حافظه
در ارتباطند، محافظت كند ./ مهر