درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

موفقيت، شكست و مهارت

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 21 بهمن 1393
در دوراني كه ما زندگي مي كنيمب ه فردي موفق مي گويندكه مشهور است، اعتبار بالاي اجتماعي يا ثروت دارد، اماوقتش رسيده كه نحوه تفكرمان را عوض كنيم و موفقيت رادر مهارت هايي جستجو كنيم كه ما راا ز ب يثباتي، شكست،تحمل درد به ثبات، شهامت و تلاش براي درست زيستنمي رساند. ممكن است ما به شكست به عنوان ديوي
بد طينت بنگريم و هرگز آن را تحمل نكنيم،ا ما شايد بهترينفرشته اي باشد كه مي تواند به ما كمك كند كه به پيشرفت
دلخواه برسيم.
ما معمولا از كارهايمان از ته دل راضي نيستيم و هميشهبه دنبال وضع بهتري هستيم و همين موضوع باعث م يشود
بشدت تلاش كنيم و براي رسيدن به خواسته هايمان با موانعبسياري دست و پنجه نرم كنيم. مسلما بايدا ز كاركردن
لذت ببريم وا ين چيزيا ست كه همه ما خواهانش هستيم،ماا گر خيلي راحت و ب يدردسر به خواسته هايمان برسيم،
طعم واقعي موفقيت و ا حساس خوش ناشيا ز آن را دركنمي كنيم. مگرا ي ن كه به دنبال شادي هايي باشيم كه صرفا
سرگيجه اي مصنوعي هستند.
شادي واقعي و عميق مي تواند ما را در نبرد زندگي حفظكند و شاد يهاي مصنوعي ما راا ز واقعيات دور كرده و با
شكس تهاي اساسي مواجه كند.افرادي كه در زندگي به مهارت هاي مبارزه با موانع
دست پيدا كرده اند، م يتوانند بدرستي بينديشند وبراي شكس تهايشان نيزا رزش قائل شوند. آنها هر
شكست را به كشمكشي تازه و تلاش براي موفق شدنتبديل مي كنند.
زندگي قرارا ست مجموعه ايا ز ماجراجويي هاييباشد كه گاه ترسناك و پرهيبت هستند. ا ين ماجراها در
خود عدم قطعيت، ترس، خطر و غالبا درد دارند،ا ماا گرمهارت زندگي كردن داشته باشيم، مي توانيم آنها را به
تجربه هايي شيرين تبديل كنيم و از موفقيت هايمان نهايت
لذت را ببريم.
در حقيقت موفقيت در داشتن مهار تهاي برداشتن موانعز جلوي راه و رسيدن به اهداف حتي اگر كوچك خلاصهم يشود و هرگز نمي توان كسي را به صرف شهرت و ا عتباريا ثروت موفق دانست.