درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
شهامت داشته باشيم  اگر بخواهيد براي هر حركتي كه انجام مي دهيد تاييد ديگران را داشته باشيد، زندگي بر
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 22 بهمن 1393
يكي از بزر گترين مشكلات بيشتر ما انسان ها اين
است كه نم يتوانيم در زندگي و رواب طمان، رفتار جسورانه
و با شهامتي داشته باشيم و بيشتر مواقع بسيار منفعل
عمل م يكنيم.ا لبتها ز آنجا كه هميشه م يخواهيما ز
نظر ديگران خوب به نظر بياييم، بها حساسات كسي
لطمه نزنيم، در موفقيت ديگران سهيم باشيم و موجب
شادي اطرافيان مان شويم، نمي توانيم رفتار پرجسارتي
داشته باشيم.
در حقيقت هميشه به ما گفت هاند اگر كسي را دوست داريد
بايد كاري را كها و م يخواهدا نجام دهيد وا ينا مر موجب
شدها ست در روابط مان چندان جسارت و شهامتي به خرج
ندهيم. ا ين مقاله در مورد مهار تهاي جسارت نيست، بلكه
درباره اين است كه چگونه به اين باور برسيد كه شما هم حق
داريد جسارت داشته باشيد.
1 حق داريد رفتار، افكار و ا حساسات خاصي را در پيش
بگيريد و در موردشان احساس مسئوليت كنيد
شما مي توانيد اعمال، افكار و احساسات تان را ارزيابي
كنيد و آنها را صحيح بدانيد. هر كس خودش بخوبي
م يداند نسبت به موضوعات مختلف چها حساسي دارد و
همين مساله هما و را وادار مي كند مسئوليت تمام رفتارهاي
خود راب ه عهدهب گيرد.ب ه عبارت ديگرب ايد خودتان راب اور
شما » كنيد و هويت واقعي تان را با گفتن اين جمله كه
كسي هستيد كه اين گونه فكر مي كند و به روش خودش
تائيد كنيد. «. نسبت به مسائل گوناگون احساس دارد
فقط درا ين صورتا ست كه زندگي واقعي در وجودتان
شكل م يگيرد.
2 مجبور نيستيد براي رفتار وا عمال تان دليل بياوريد
و آن را توجيه كنيد
بيشتر مواقع مردم نهايت تلاش شان را به كار مي گيرند
تا شما را وادار به توجيها عمال و نحوها فكارتان كنند. آنها
م يخواهندب راي رفتار يا عملي خاص دليلي قانع كنندهب ياوريد
تاا ين كه پسا ز آن به طريقي ثابت كنند درا شتباه هستيد.
مجبور نيستيد براي كارهاي خود حتما دليل بياوريد و اين
حق شماست كه از وارد شدن به جر و بحث هاي بيهوده
امتناع ورزيد.
3 مسئول رفع مشكلات ديگران نيستيد
دوست داشتن ديگران بها ين معنا نيست كه بايد
مشكلاتشان را هم حل كنيد. در واقع هر كس موظف
است خودش به مشكلاتش رسيدگي كند. شما صرفا
م يتوانيد به آنها كمك كنيد كه مسئوليتشان را
به عهده بگيرند.
4 حق داريد تغيير عقيده بدهيد
صرفا ين كه در گذشتها نتخابي داشته ايد بها ين
معنا نيست كه مجبوريدا لان هم همانا نتخاب را داشته
باشيد. گاهي اوقات اطرافيا نتان از تغيير مي ترسند
وا ز آن متنفر هستند و شما را هم مجبور مي كنند به
روش آنها زندگي كنيد، اما گذرزمان انسان را عاق لتر
مي كند و چه بسا دوست داشته باشيد درخصوص برخي
مسائل تغيير عقيده بدهيد و ا ين حقيا ست كه بايدا ز آن
دفاع كنيد.
5 حق داريد اشتباه كنيد و مسئوليتش را هم بپذيريد
يعنيا ين كه هيچ كس مجبور نيست كامل و
بدون نقص باشد. هرگاها شتباهي مرتكب شديد بايد
عذرخواهي كنيد و درصدد جبران برآييد، اما مجبور
نيستيد تا آخر عمرا حساس گناه كنيد.ا لبته همچنين
حق داريد تصميمب گيريد كه آيا كارتان واقعاا شتباه
بوده است.
6 حق داريد نگران تائيد ديگران نباشيد
اين كار واقعا سخت، اما بسيار مهم است. براي اين كه
بتوانيد كسي باشيد كه م يخواهيد، مجبور نيستيد دائم
وق تتان را براي راضي نگهداشتن ديگران صرف كنيد.ا ز
اگر مدام تائيد ديگران را نداشته باشم چه » : خودتان بپرسيد
«؟ اتفاقي برايم مي افتد؟ آيا زندگي ام خيلي سخت م يشود
در واقعا گر بخواهيد براي هر حركتي كها نجام م يدهيد
تائيد ديگران را داشته باشيد زندگي برايتان سخ تتر
خواهد شد.
7 حق داريد غيرمنطقي به نظر برسيد
فقط به دليلا ين كه ديگري نم يتواندا حساس ياا عمال
شما را درك كند بها ين مفهوم نيست كه نبايد آنا حساسات
و عقايد را داشته باشيد.
اغلب ما نم يدانيم چرا در مورد موضوعي خاص عقايدي
متفاوت با ديگري داريم يا چيزيا ز زندگي م يخواهيم كه
به نظر غيرمنطقي مي رسد،ا ما درا عماق وجودمان، آن
موضوع را آن گونه حس مي كنيم و معمولاب ا گذر زمان
م يتوانيم به حقيقت احساسات مان پي ببريم، اما اطرافيان
معمولا دليل و مفهوم خواست ههايمان را بلافاصله
م يخواهند بدانند. بنابراين شما حق داريد هر طور كه
مايليدب ينديشيد حتيا گرا زن ظر ديگران
غيرمنطقي باشد.
8 حق داريد بگوييد: نمي فهمم
گاهي اوقات ديگران سعي م يكنند
به گونه اي با شما صحبت كنند كه به
اجبار با آنها موافق باشيد. مثلا هنگام
تو مي داني چرا » : صحبت كردن مي گويند
« اين كار را م يكنم يا چرا اين را مي گويم
و هدفشانا ينا ست كه شما را وادار كنند
بدون هيچ گونه تحليلي حرفشان را قبول كنيد.
البته شما هم مجبور نيستيد با آنها بحث كنيد،ا ما
مجبور هم نيستيد وانمود كنيد آنها را مي فهميد يا با آنها
موافق هستيد.