درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

ترانه هاي غمگين گوش نده!

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
ترانه هاي غمگين گوش نده!
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 بهمن 1393
يكي از قوي ترين احساساتي كه با شنيدن ترانه هاي غمگين تحريك مي شود، احساس غربت و حسرت گذشته است
وقتي غمگين هستيم ممكن است به دنبال شنيدنتران هاي شاد باشيم تا روحيه مان را بالا ببريم و وقتي شاد
هستيم باز هم شنيدن موسيقي هاي شاد م يتواند شرايطروحي شاد و خوبمان را حفظ كند. پس چرا بيشتر مواقع باشنيدن تران ههاي غمگين حال خوب روحي مان را به خطر
مي اندازيم؟!
بالا بودن روحيه موجب صرفانرژي بيشتر مي شود پس خيليراح تتر است كه در وضعيتيافسرده باقي بمانيم. دراين حالت م يتوانيمبدون حركت اضافيانرژ يمان را حفظ كنيم يا نسبتبه خودمان دلسوزي كرده يا حتينسبت به كساني كه دوستشان داريم،همدردي كنيم. در واقع به اين طريقم يتوانيم جراحت هاي روحي مان راالتيام بخشيم و قبل از اين كه دوبارهوارد مبارزه و كشمك شهاي رايجزندگي روزمره شويم، كمي احساس مانرا خوب كنيم.
اگر بشدت اندوهگين باشيم، ممكن است تصور كنيمچيزي وجود ندارد كه بتواندا فسردگي راا ز ما دور كند ودوباره طعم شادي را بچشيم. حتي ممكنا ست با ديدن رنجوا ندوه ديگرانا ز شاد بودنا حساس گناه كنيم. گويي بايد با
اندوه، هزينه غم موجود در دنياي هستي و زندگي اطرافيانرا بپردازيم، اما وقتي به تاريخ اكثر فرهنگ ها و مل تهاي دنيادر دور ههاي مختلف زندگي شان دقت كنيم متوجه مي شويمموسيقي غمگين بسيار طرفدار داشته است.در واقع موسيق يغمگين، ا ندوهي را در ما زنده مي كندكه كاربردهاي متفاوتي دارد. تحقيقات نيز نشان دادهكه موسيقي غمگين در تنظيم و متعادل سازي احساساتانسان نقش دارد. ا لبته غوطه ور شدن در موسيقي غمگين
ممكنا ست فرد را بشدت دچارا فسردگي كند وا و نتواندا ززندگي آ نگونه كه بايد بهره ببرد. اين نوع موسيقي در حدمتعادلمي تواند او را به همدردي با ديگران تشويق كند.وقتي فردي در تنهاي يهايش از موضوعي رنج مي برد،ممكن است اندوه او را به درماندگي و نااميدي برساند،اما ترانه هاي غمگينب اا فزايشا حساسا رتباط
و پيوندا جتماعي با ديگران جلويوضعيت مخرب غم و اندوه رامي گيرد. تحقيقاتن شان داده يكياز قوي ترينا حساساتي كهب ا شنيدنتران ههاي غمگين تحريك مي شود،احساس غربت و حسرت گذشته است. فرد باشنيدن ترانه هاي غمگين به ياد گذشتها فتاده و خاطرات قديمرا مرور مي كند. يادآوري گذشته مي تواند به ما كمك كند بهياد آوريم در گذشته چه كسيبوديم و چگونه به مشكلات مانغلبه كرديم و باا طرافيان خود چه تعاملي داشتيم. يادآوريگذشته مي تواند كمك كندپيوندهايا جتماعي خود راا فزايشداده و به وجودمان ثبات بيشتري بدهيم. همچنين مي توانيمبرا ضطراب خودن يز غلبه كنيم. خاطرات موفقيت هاي گذشته،گردهمايي خانوادگي و فعاليت هايي كها ز يادآوري آنهال ذتمي بريم مي توانند شادي را در وجودمان دوباره دست يافتنيكنند. حتي ممكن است يادمان بيايد زماني كساني بودند كهما را دوست داشتند و ما رافقط به خاطر خودمان مي خواستند
نه چيز ديگري.
.


براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *

اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
نام کاربری :
رمز عبور :