درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

آیا تماشا وقایع خشونت بار در تلویزیون برای کودک ضرر دارد؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
آیا تماشا وقایع خشونت بار در تلویزیون برای کودک ضرر دارد؟
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 27 فروردين 1394
دلایل و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تماشای وقایع خشونت بار در تلویزیون به دو صورت تاثیر منفی بر رفتار کودکان دارد:

اول:تماشای وقایع خطر ناک و خشونت بار در ابتدا سبب می شود که کودک دچار وحشت وترس گردد و ترس و وحشت او با تکرار آن وقایع بیشتر و شدید تر می گردد.

دوم:شدت ترس و وحشت کودک با تماشای مکرر این وقایع به تدریج کم می شود و کودک حس می کند که این حالتها ،قسمتی از زندگی اوست و به خودحق می دهد که برادر یا خواهر خود را آزار دهد و حتی اگر فرصتی پیدا کند،همسالان خود را آزار می دهد.

کودکان و به ویژه پسرها ،تمایل دارند که با قهرمانان فیلم های مهم بازی کنند یا آنها را الگوی رفتار خود قرار دهند و به تقلید از رفتار آنها بپردازند .چنین کودکانی در بزرگسالی معمولا مرتکب تخلف هایی از جمله تبهکاری ها و جرم های مختلف می گردند.