درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

تغیرات مغز کودک در هنگام خشم

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
تغیرات مغز کودک در هنگام خشم
  • تاریخ ارسال : پنجشنبه 03 ارديبهشت 1394
تغییرات مغزدر خشم شدید وحقیقی با خشم خفیف تفاوت می کند.در خشم شدید کودک نمی تواند فکر کند و حرف بزند و بشنود،زیرا مغز فوقانی او تحت تاثیر مغز تحتانی قرار گرفته است ،اما در خشم کوچک قسمت پیشانی مغز فوقانی کودک تحت تاثیر قرار می گیرد و کودک عمدا و برای منظور و حساب شده عصبانی میشود و جیغ می زند و داد می کشد.

اگر پدر و مادر هنگام خشم خفیف کودک،به دفعات تسلیم او گردند،سبب می شود که کودک یاد بگیرد به دفعات عصبانی و خشمگین شود تا خواسته خود را به دست آورد.بعضی از کودکان در سن دو سالگی ،روش داد و فریاد کردن و خشمگین شدن را شروع می کنند و تا سن 6تا8 سالگی ،ادامه میدهند.این گونه کودکان در سنین بزرگسالی نیز در صدد این هستند که با تهدید و ارعاب با مردم رفتار کنند و به وسایل مختلف متوسل می شوند تا با تهدید کردن ،خواسته خود را به دست آورند و تهدید و ارعاب کردن،عادت آنها می شود.