درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

هویت جنسی چیست؟

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
هویت جنسی چیست؟
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 09 ارديبهشت 1394
اعتقاد درونی شخص به این مسئله که او فردی مونث یا مذکر، دو سوگرا یا خنثی.

نقش جنسی چگونه رفتاری است؟به گفته یکی از روان شناسان، نقش جنسی نقش جنسی رفتار و نمایی است از آنچه در فرهنگ اجتماعی «زنی و زن بودن» یا «مردی و مرد بودن» به شمار می آید، که می توان آن را درک فرد از نقش اجتماعی زنانه یا مردانه ای که به عهده دارد نیز تلقی نمود.هویت جنسی حاصل ترکیب سه عامل بیولوژیک، زیستی- روانی و واکنش های روانی نسبت به محیط، مخصوصا آثار و مفاهیم مربوط به والدین و دیدگاههای اجتماعی است.