درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

مشاوره شغل......

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 10 مهر 1390
 حوزه های فعالیت روانشناسان صنعتی - سازمانی :استخدام و گزینش کارکنان
برگزاری آزمون های رواشناختی برای محیط های کاری
برگزاری تست های نئو NEO,...
ارزیابی عملکرد کارکنان
توسعه و آموزش کارکنان
رهبری سازمانی
انگیزش خشنودی شغلی و دلبستگی شغلی
شرایط کاری
بهداشت و ایمنی کارکنان
استرس در محیط کار
روانشناسی مهندسی
روانشناسی مصرف کننده
روش‌های پژوهشی در روانشناسی صنعتی و سازمانی
انگیزش، خشنودی شغلی و دلبستگی شغلی
خشنودی شغلی : معیاری برای کیفیت زندگی شغلی
اندازه‌گیری خشنودی شغلی
بهره‌وری
غیبت و ترک کار
برنامه‌های کیفیت زندگی شغلی
گروه‌های کاری خودگردان
فضاآرایی و طراحی چشم‌اندازها (روشنایی، صدا ، رنگ ، موسیقی ،درجه حرارت و رطوبت )
ساده‌سازی شغل
رفتار شهروندی سازمانی
خشونت در محیط کار