درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

خود شناسی از روی امضاء

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : جمعه 29 مهر 1390

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند، انسانهای منطقی هستند .

کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند، دیر منطق را قبول می کنند و معمولاً غیر منطقی هستند .

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند، لجاجت و پافشاری در امور دارند .

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند، انسانهای منظمی هستند .

کسانی که با فشارامضاء می کنند،  در کودکی سختی کشیده اند .

کسانی که پیچیده امضاء می کنند، آدمهای شکاکی هستند .

کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند، خودشان را در فامیل برتر می دانند.

کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند، دارای منزلت هستند .

کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند، احتمالاً شخصیت خود را نشناخته اند.