درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام

رشته دانشگاهی روان شناسی بالینی

t.me/alo_ravanshenas_ir :تلگرام " اَلو روانشناس "
  • تاریخ ارسال : شنبه 30 مهر 1390

معرفی رشته روانشناسی بالینی - مقطع کارشناسی

روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است.
1-1- هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فراگرفته وحداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی و گرایش بالینی را که در کشورما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند.
2-1- هدف عمومی: چون این دوره جرئی از نظام آموزش عالی است و این رشته به دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد، آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف بااصول نظریات و مفاهیم و روشهای علم و روانشناسی نیز مورد نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بهتر است جزئی از برنامه اختصاصی گروهها و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری اجتماعی و تفاوتهای فردی برای دانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس روانشناسی اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیرطبیعی و رشد بهداشت روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت.

طول دوره تحصیل

متوسط طول دوره کارشناسی روانشناس با دو شاخه روانشناسی کودکان استثنائی و روانشناسی عمومی و گرایش بالینی 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه ریزی شده است ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است. دروس آن به صورت واحدی ارائه میشود و دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی پس از اتمام دروس دوره عمومی و دروس پایه و اصلی از موفقیت در این دروس وارد یکی از شاخص و یا گرایش میگردد و پس از گذراندن دروس فارغ التحصیلی دوره کارشناسی شناخته میشود.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی 144 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 23 واحد
2-3-دروس پایه و اصلی شاخه های عمومی استشنائئ71واحد
3-3-دروس پایه واصلی گرایش بالینی 98 واحد
4-3- دروس اختصاصی شاخه های عمومی – استثنائی 40واحد
5-3- دروس اختصاص گرایش بالینی 13 واحد
6-3- دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها 10 واحد
توضیح اینکه مجموع دروس هر یک از شاخه های عمومی و استثنائی وهمچنین گرایش بالینی 144 واحد می باشد.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجوی فارغ التحصیل در شاخه روانشناسی کودکان استثنائی قادر خواهد بود تا حدی، کودکان استثنائی را تشخیص دهد و به آموزش و بازپروری آنها بپردازد. این گروه از دانشجویان میتوانند در انجام وظائف مربوط به نگهداری و آموزش کودکان استثنائی بطور موثر شرکت نمایند.
دانشجوی فارغ التحصیل درگرایش بالینی و شناخت روانشناسی عمومی میتواند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینکیهای روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن عهده دار شوند و یا تدریس روانشناسی عمومی را در آموزش و پرورش بعهده گیرند و یا بعنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائی و ابتدائی همکاری داشته باشند.

ضرورت و توانایی

ضرورت تشکیل دوره های روانشناسی در دانشگاههای کشور ناشی از نیازهائی است که در موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه میگردد و روانشناسان میتوانند درجهت رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدمهای موثری بردارند. مثلاً با توجه به مشکلات روز افزون کودکان و نوجوانان درجامعه امروزی، تشخیص و ایجاد امکانات برای آموزش کودکان کند ذهن بررسی و رفع مشکلات کودکان به نارسائیهای یادگیری شناخت و درمان کودکان و نوجوانان ناسازگار از جمله وظائف خاص است که روانشناسان میتوانند در مدارس با موسسات مربوط به این اطفال و نوجوانان بکار گیرند. همچنین به علت کمبود شدید متخصص در این زمینه ها و نیز به سبب پیدایش و گسترش روشهای درمانی جدید در اکثر مسائل روانی- اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان، ضرورت دارد که تربیت روانشناسان در این رشته ها مورد توجه قرار گیرد.
موسساتی که این قبیل روانشناسان میتوانند درآنها انجام وظیفه نمایند عبارتند از: مدارس، پرورشگاهها، موسسات مخصوص آموزش و نگهداری افراد عقب مانده مراکز اصلاح و تربیت و ندامتگاهها، بیمارستانهای روانی موسسات توانبخشی و سایر مراکز نظیر مدارس نظیر چنین نقشی را روانشناسان میتوانند در مورد تشخیص، درمان و بازآموزی افراد بالغ نیز عهده گیرند. اگرچه در اغلب این موارد روانشناسان بعنوان عضوی از یک تیم شامل روانپزشک، پرستار، و مددکار اجتماعی کار خواهند کرد، ولی آموزش تخصصی آنها باید طوری باشد که بتوانند قسمت زیادی از مسئولیت ها را به تنهائی بر عهده گیرند. اهم این قبیل مسئولیتها عبارتند از: تشخیص نابهنجاری های رفتاری، درمان فردی و گروهی و مشاوره و راهنمائی و باز آموزی. مراکز که در حال حاضر میتوانند این قبیل روانشناسان را بکار گیرند عبارتند از: بیماریهای عمومی، بیمارستانهای وکلینیک های روانی، مراکز نگهداری بیماان و معلولین جسمی و روانی، مراکز کارآموزی، مراکز کودکان بزهکار، ندامتگاه و مراکز آموزشی.
علاوه بر فعالیتهای متخصصین رشته های مذکور در فوق، روانشناسان متخصص سایر رشته های روانشناسی میتوانند در سازمانهای مختلف لشگری وکشوری نقش مهمی بر عهده گیرند و بعضی اهداف و فعالیتهای این قبیل موسسات موثر باشند. مثلاً در تقسیم بندی و گروه بندی افراد در کارخانه ها

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره هفت ترمی رشته روانشناسی بالینی

                                                       
خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم 1
1 21410015 روانشناسی عمومی -1 خیر پایه     
2 21410026 مبانی فلسفه خیر پایه     
3 21410037 مبانی جامعه شناسی خیر پایه     
4 21412011 آمار -1 توصیفی خیر پایه     
ترم 2
5 21410048 روانشناسی عمومی -2 خیر پایه  پیش نیاز
6 21410059 آمار -2 استنباطی خیر پایه  پیش نیاز
7 21410093 روانشناسی رشد -1 خیر پایه  پیش نیاز
8 21411018 فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد خیر اصلی     
9 21412022 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی خیر پایه  پیش نیاز
10 21413047 کاربرد کامپیوتروبرنامه ریزی درروشهای آماری بله پایه     
ترم 3
11 21410071 روانشناسی احساس و ادراک خیر پایه     
12 21410117 آسیب شناسی روانی -1 روانشناسی مرضی خیر پایه  پیش نیاز
13 21410128 روانشناسی رشد -2 خیر پایه  پیش نیاز
14 21410140 روانشناسی تربیتی خیر پایه  پیش نیاز
15 21411029 متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1 خیر پایه  پیش نیاز
16 21411030 روانشناسی فیزیولوژیک خیر پایه  پیش نیاز
17 21412044 روانشناسی اجتماعی خیر پایه  پیش نیاز
ترم 4
18 21410082 روانشناسی مرضی کودک خیر پایه  پیش نیاز
19 21410106 روانشناسی تجربی خیر پایه  پیش نیاز
20 21410151 تاریخچه و مکاتب روانشناسی خیر پایه     
21 21411041 متون روانشناسی بالینی بزبانهای خارجی-2 خیر پایه  پیش نیاز
22 21412055 انگیزش و هیجان خیر تخصصی  پیش نیاز
23 21413116 اعتیاد - سبب شناسی و درمان آن بله پایه     
24 21413172 آسیب شناسی روانی-2 روانشناسی مرضی خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم 5
25 21410060 روان سنجی خیر پایه     
26 21412033 شخصیت - مفاهیم و نظریه ها خیر تخصصی  پیش نیاز
27 21412077 بهداشت روانی خیر تخصصی  پیش نیاز
28 21413069 مددکاری اجتماعی بله پایه     
29 21413138 روش تحقیق در روانشناسی خیر پایه  پیش نیاز
30 21413149 اصول روانشناسی بالینی خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم 6
31 21411052 روانشناسی پویایی گروه خیر پایه     
32 21412066 روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها خیر تخصصی  پیش نیاز
33 21412099 بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی خیر تخصصی  پیش نیاز
34 21413014 روانشناسی بالینی کودک خیر پایه  پیش نیاز
35 21413058 روانشناسی جنائی بله پایه  پیش نیاز
36 21413229 پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1 خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم 7
37 21410139 روانشناسی کودکان استثنایی خیر پایه  پیش نیاز
38 21412102 سمینارمسائل روانشناسی بالینی درجهان وایران خیر تخصصی  پیش نیاز
39 21412146 روانشناسی مشاوره و راهنمائی خیر تخصصی  پیش نیاز
40 21413025 کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی خیر تخصصی  پیش نیاز
41 21413218 کاربرد روشهای مقدماتی درمان مصاحبه درمانی خیر تخصصی  پیش ن