درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام درخواست مشاوره و ارسال سوال الو روانشناس در اینستاگرام الو روانشناس در تلگرام
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 31 خرداد 1391
سعی کنید به نتیجهی کنکور فکر نکنید و کار خودتان را انجام دهید

علی یمینی، هماکنون دانشجوی رشتهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 14/19 دیپلم گرفته است و در کنکور سراسری نیز توانست رتبهی 99 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.
 
 شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

خانه‌‌ها باید هم از نظر سر و صدا و هم از نظر مسائل خانوادگی آرام باشد تا داوطلب درگیر حاشیهها نشود و بتواند تمام حواسش را به درس خواندن اختصاص دهد. همچنین باید از نظر تغذیه نیز به فرزندانشان برسند. مادرم من در دوران قبل از کنکور خیلی مراقب تغذیهام بود و هیچ وقت نمیگذاشت از لحاظ بدنی ضعیف باشم یا به مشکل برخورد کنم.

مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

در درجهی اول امید داشتن و روحیهی جنگجویی بود. من در طی دوران کنکور همیشه روحیهام را حفظ میکردم و هیچوقت ناامید نمیشدم و به تلاشم ادامه میدادم. شما داوطلبان هم اگر تلاش کنید و پشتکار داشته باشید و روحیهتان را از دست ندهید، حتماً موفق میشوید.

 چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟

سعی کنند از خلاصهنویسیهایی که انجام دادهاند، استفاده کنند و با آنها درسها را مرور کنند و همچنین آزمونهای مشابه کنکور را ببینند زیرا این آزمونها بهترین مرجع برای مرور درسها به شیوهی کنکور هستند.

 چه عواملی باعث میشود تا داوطلب نتواند در روز کنکور نتیجهی همیشگیاش را تکرار کند؟
 
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : سه شنبه 30 خرداد 1391
 
تا جایی که میتوانید در شرایط مشابه کنکور آزمون بدهید

مظفر اعتضادیفر، هماکنون یکی از دانشجویان رشتهی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است. او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 66/19 دیپلم گرفته است و در کنکور سراسری توانست رتبهی 110 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.
 
شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

در خانه باید فضای ساکت و آرامی حکمفرما باشد تا داوطلب بتواند بدون مزاحمت، درسش را بخواند. همچنین فضای خانه نیز باید در آرامش باشد و خانوادهها تلاش کنند که داوطلب به جز آزمون کنکور، هیچ دغدغه‌‌ی دیگری نداشته باشد.

مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

جو رقابتی که در دبیرستان ما حکمفرما بود، اکثر دانشآموزان را به طرف درس خواندن و تلاش مضاعف هدایت میکرد. در واقع ما به سال پیشدانشگاهی خیلی جدی نگاه میکردیم. میخواستیم نتیجهی 12 سال درسخواندنمان را به خوبی بگیریم. به همین خاطر، تلاش زیادی کردیم و به نتیجه‌‌ای که میخواستیم، رسیدیم.

چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : دوشنبه 29 خرداد 1391
 

مشاوره میتواند باعث کاهش استرس داوطلب در دو ماه پایانی شود

مهدی رئیسی یزدی، هماکنون دانشجوی رشتهی مدیریت مالی دانشگاه تهران است. او در سال سوم دبیرستان با معدل کتبی 38/18 دیپلم گرفته است و در سال کنکور نیز توانست رتبهی 190 را در سهمیهی منطقهی 2 کسب کند.
 
 شرایط خانواده در دو ماه باقیمانده باید چگونه باشد؟ خانوادهها چگونه میتوانند به فرزندانشان کمک کنند؟

محیط خانه باید آرام و به دور از تنش باشد. خانوادههای محترم سعی کنند تا جایی که امکان دارد از رفتن به مهمانی و مهمانی دادن خودداری کنند و در این دو ماه باقیمانده، برنامههای تفریحی را به حداقل ممکن برسانند. تقویت غذایی فرزند و برنامهی غذایی مناسب میتواند کمک زیادی به داوطلب کند. سعی کنند فقط به داوطلب روحیه بدهند و از تضعیف روحیهی وی خودداری کنند.

 مهمترین عوامل موفقیت شما در کنکور چه چیزهایی بودند؟

اول از هر چیز توکل به خدا و یاری گرفتن از خدا و در درجهی دوم، خانوادهام که کاملاً شرایط مرا درک کرده و محیط بسیار مناسبی را برای من فراهم کردند. در درجهی آخر هم مرور پایانی دو هفتهی آخر تا حد زیادی در موفقیت من مؤثر بود.

 چه توصیههایی به داوطلبان در دو ماه پایانی دارید؟
 
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید
  • تاریخ ارسال : یکشنبه 28 خرداد 1391
 
آریو برزن عباسی /گروه ریاضی
اگر ضعفی دارید، میتوانید در فاصلهی آزمونهای خرداد ماه تا کنکور جبران کنید.
آریو برزن عباسی، هماکنون دانشجوی رشتهی مهندسی عمران دانشگاه تهران است. او که با معدل کتبی 36/19 دیپلم گرفته است، درکنکور سراسری نیز توانست رتبهی 730 را در سهمیهی منطقهی 1 کسب کند.

 روش مرور و جمعبندی دروس در ماههای پایانی باید چگونه باشد؟ چه کارهایی در اولویت قرار دارند؟
من به شخصه همهی درسهای اختصاصی را دوره کردم. بهترین روش برای دوره و مرور این است که با تست‌‌زنی اینکار را انجام دهند زیرا هم درس را دوره خواهند کرد و هم مهارت تستزنیشان افزایش مییابد. در مورد تستها هم بهتر است، تستهایی را که قبلاً زده بودید و برایتان مهم بوده، اکنون نیز دوباره بزنید و دوره کنید.

 چگونه خواب خود را تنظیم میکردید؟ داوطلبان در ماههای پایانی چه میزان از وقت خود را باید به خواب و استراحت اختصاص دهند؟
به نظر من 8 ساعت خواب میتواند برای داوطلب کافی باشد و هیچ احتیاجی به مدت زمان بیش از آن نیست. برای تنظیم خواب بهتر است اینکار را کمکم انجام دهند و ساعت خوابشان را کم کنند. زود خوابیدن نیز میتواند بسیار راهگشا باشد.

 مهمترین عامل موفقیت شما در کنکور چه چیزی بود؟
این متن ادامه دارد / ادامه را از اینجا بخوانید